Ubezpieczenia firm

  Start/Ubezpieczenia firm

 

Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Ubezpieczenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach.
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego , ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością tj.:

 

 • - budynki/lokale/budowle,
 • - środki trwałe,
 • - środki obrotowe,
 • - mienie przyjęte do sprzedania lub wykonania usługi,
 • - nakłady inwestycyjne,
 • - mienie osobiste pracowników,
 • - wartości pieniężne.

 


Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku : ognia , uderzenia pioruna , wybuchu , huraganu, deszczu nawalnego , śniegu , gradu, obsunięcia się ziemi, dymu , zalania, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego.
Przedsiębiorcy posiadający ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mogą poszerzyć zakres swojego ubezpieczenia o:

 

 • - Ubezpieczenie mienia od dewastacji,
 • - Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • - Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
 • - Ubezpieczenie utraty zysku,
 • - Ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem,
 • - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców działających w różnych branżach.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek. Dodatkowo ochrona może być rozszerzona o ryzyko wandalizmu oraz o ubezpieczenie wartości pieniężnych podczas ich przewożenia.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu , a szczególności: maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe i wartości pieniężne, mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży oraz mienie pracownicze.

 

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia


Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia jest ryzykiem dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku bądź ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych

 

W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są straty związane ze stłuczeniem szyb lub innych przedmiotów szklanych , np. przegrody ścienne, lustra , szyby, gabloty, kontuary.

Ubezpieczenie pokrywa również koszty montażu i demontażu szyb, transportu, wykonania znaków reklamowych , koszty ustawienia rusztowań niezbędnych do wymiany uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk


Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest produktem adresowanym przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte (tzn. informacje przechowywane poza centralną jednostką obliczeniową, nadające się do przetwarzania maszynowego), oraz ryzyko utraty zysku w następstwie awarii sprzętu elektronicznego.

 

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli Przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu powstałe między innymi wskutek:

 

 • - niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu,
 • - celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie,
 • - kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • - pożaru wywołanego wszelkiego rodzaju eksplozjami lub implozjami, uderzeniem pioruna (w zakresie szkód wynikłych z pożaru mieszczą się także szkody powstałe w związku z gaszeniem, rozbiórką lub porządkowaniem pogorzeliska oraz szkody powstałe w trakcie tych zdarzeń),
 • - zalania – działania wody wodociągowej, naturalnych wód płynących, wody powodziowej, rozlewisk, wody gruntowej, wody deszczowej, czynników atmosferycznych: para, mróz, wilgoć oraz innych rodzajów cieczy (w zakresie szkód wynikłych z działania wody mieszczą się także szkody wywołane korozją),
 • - zdarzeń losowych – takich jak burza, huragan,
 • - czynników technologicznych – błędów w konstrukcji, ukrytych wad materiałowych,
 • - czynników technicznych – Np.: przepięcia, zjawiska indukcji, szkody wywołanej pośrednio przez wyładowanie atmosferyczne.