OC działalności gospodarczej

  Start/OC działalności gospodarczej

 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Znajduje on zastosowanie w ubezpieczaniu różnych typów działalności Np.: biur, zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, firm remontowo – budowlanych; może być przystosowany do indywidualnych potrzeb Ubezpieczającego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia w zakresie związanym z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności oraz w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności.
Ubezpieczenie to chroni Ubezpieczającego przed skutkami jego działania lub zaniechania w następstwie którego, zostaje wyrządzona szkoda rzeczowa (utrata, zniszczenie, uszkodzenie mienia) oraz osobowa (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia).

 

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona m.in. o:

 

  • - szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy),
  • - szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę,
  • - szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego,
  • - szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług OC za szkody w środowisku,
  • - OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (OC za wózki widłowe),
  • - szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • - OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych,
  • - OC za produkt.