Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką

  Start/Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką

 

DLA KOGO?


Członkowie kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczona odpowiedzialnością z wszelkich branż, a także innych podmiotów prawa posiadających zarząd jak np. spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, podmiotów leczniczych.


Ubezpieczającym jest spółka ( lub odpowiednio inny podmiot prawa ), zaś Ubezpieczonymi jest bezimiennie określony krąg osób byłych, obecnych oraz przyszłych osób pełniących funkcje kierownicze w spółce |( lub odpowiednio innym podmiocie). S szczegółowa definicja Ubezpieczonego w § 10 ust. 1 warunków ubezpieczenia.


Zakres ubezpieczenia.


Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem składa się z 7 klauzul oraz kilkunastu dodatkowych rozszerzeń.


Ubezpieczenie zawsze obejmuje klauzulę A i B oraz wszystkie rozszerzenia.


Klauzule C - G chroniące ryzyko samej spółki (zarządzanego podmiotu) mogą zostać wybrane jako wariant oferty.

Klauzula A - odpowiedzialność członków kierownictwa a szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem,

Klauzula B - zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem,
Klauzula C - odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy (employment malpractice insurance). Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne pracodawcy są objęte ochroną w ramach klauzuli A i B,
Klauzula D - koszty obrony spółki,
Klauzula E - odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych,
Klauzula F - odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki,
Klauzula G - utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu.


Katalog rozszerzeń:

 

 • - Kierownictwo spółka zewnętrzną,
 • - Koszty Dochodzenia,
 • - Koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie,
 • - Koszty obrony dobrego imienia,
 • - Ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności,
 • - Grzywny i kary administracyjne lub cywilne,
 • - Koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu,
 • - Koszty stawiennictwa,
 • - Koszty zdarzenia kryzysowego w spółce,
 • - Nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa,
 • - Dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych.