OC zawodowe

  Start/OC zawodowe

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania danego zawodu (Np. doradcy podatkowi, brokerzy ubezpieczeniowi) za szkody na osobie lub w mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, wyrządzona w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodu

Dobrowolne ubezpieczenia OC zawodu

OC rolników

OC organizatora imprezy

OC doradcy podatkowego

OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym

OC podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta)

OC architekta

OC lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej

OC inżyniera budownictwa

OC zarządcy nieruchomości

OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

OC rzeczoznawcy majątkowego

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

OC pracowni architektonicznej

OC adwokata

OC urbanisty

OC radcy prawnego

OC geodety i kartografa

OC notariusza

OC doradcy technicznego

OC rzecznika patentowego

OC projektanta technicznego

OC komornika sądowego

OC kancelarii prawniczej

OC przedsiębiorcy wykonującego czynności detektywa

OC syndyka

OC dziennikarza

OC brokera ubezpieczeniowego

OC tłumacza

OC agenta ubezpieczeniowego

OC farmaceutów i aptek

OC organizatora imprezy masowej

OC lekarza i technika weterynarii

OC organizatora turystyki

   

OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne

OC podmiotów prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych

OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne

OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

OC lekarzy i lekarzy dentystów